• ออกแบบเว็บไซต์มหาชน
  (Public Company Web Design)

  การจัดทำเว็บไซต์มหาชนจะมีขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์
  ที่เหมือนเว็บบริษัททั่วไปแต่จะมีส่วนของหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่เป็นระบบจัดการข้อมูล
  เฉพาะบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะต้องมีความถูกต้องและมีการเผลแพร่ข่าวสารที่รวดเร็ว
  สามารถแสดงข้อมูลบริษัทย้อนหลังได้ ทีมงานจะออกแบบโดยเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ
  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรมหาชน
  และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัย ให้กับองค์กรอีกด้วย


Copyright © 2019 Bangkok Synchronize Business Co.,Ltd.

Th En
mobile_link_menu